Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Delrapport LCA av CCS og CCU (L4 og L8)

Denne rapporten er en delrapport i Mulighetsstudiet CCS-klynga på Øra, og det jobbes videre med leveransepakkene i prosjektet. Rapporten dokumenterer status for bruksområder og modenhet ved CCU, samt status for bruk av LCA-metodikk for både CCS og CCU. Det er gjennomført en systematisk litteraturstudie, som omfatter...

Kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge

På oppdrag fra Miljødirektoratet har PlanMiljø og Østfoldforskning gjennomført en kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge. Denne skal gi et kunnskapsgrunnlag om hva som skjer når tekstiler blir avfall og som videre skal benyttes både i arbeidet med å etablere en hensiktsmessig innsamlingsløsning i N...

Virkemidler for matdonasjon og arbeid med reduksjon av matsvinn i norske kommuner

Denne rapporten er en oppsummering av et treukers prosjekt knyttet til matdonasjon og arbeid med matsvinn i norske kommuner. Prosjektet er utført av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med prosjektet har vært å vurdere virkemidler for å øke andelen overskuddsmat som går til matdonasjon, samt...

Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

Del 2: Nasjonale scenarier

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som er et ettårig prosjekt som er gjennomført i samarbeid mellom Østfoldforskning, Norges Bondelag og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratets klima- og energi...

Life Cycle Assessment of the existing protein food consumption in Norway

This report summarizes the work on establishing the average environmental impact of production of protein food consumed in Norway using the LCA (Life Cycle Assessment) method. The study is a part of Work Package 1 in the research project FoodProFuture (“Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Fu...

Matsvinn i Norge

Rapportering av nøkkeltall 2015-2018

Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 danner refe...

Klimagassberegninger MH Arctic – Byggseksjoner

Materialbruk, levetid og energi til oppvarming

Hensikten med studien er å dokumentere potensialet byggemetodene til MH Arctic har for å være en framtidsrettet løsning med lave klimagassutslipp. Dette skal danne grunnlaget for videre forsknings- og utviklingsarbeid for løsningene til MH Arctic. Studien har blitt gjennomført ved bruk av livsløpsvurdering og ved å...

Unge og matsvinn

Østfoldforskning har på oppdrag for Miljødirektoratet v/Ingvild Byskov gjort analyser med formålet å få frem mer detaljert kunnskap om de unge forbrukerne. Målet med analysene har vært å identifisere mulige målrettede virkemidler som kan rette seg direkte mot de forbrukerne som har forholdsvis høy matsvinnmengde. An...

Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Del 1: Råstoffgrunnlag, gjødselbehov og synergier mellom sektorer

Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som utføres av Norges Bondelag, Østfoldforskning og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert gjennom Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram. Rapporten presenterer en kartlegging so...

Evaluating the odour properties of refreshed recycled plastics

This study compares malodour in refreshed recycled plastics with virgin materials and attempts to evaluate the refreshment process for recyclates. Broad agreement with previous analytical tests was found by human panels for evaluating the odor of recycled and virgin plastics. Very long refreshment times are necessar...

Emballasjeutviklingen i Norge 2018

Handlekurv og Indikator

Som en del av arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering i Norge, dokumenteres emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Grønt Punkt Norge med Emballasjeforeningen som prosjektleder. Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektene. Indikatorprosjektet dokumenterer emballasjeutviklingen for ti u...

Klimagassberegning for kontorbygninger – en oppfordring til å utvikle innovative løsninger for å redusere klimagassutslipp uavhengig av materialvalg

Kontorbygning - 4,8 og 16 etasjer

Denne rapporten beskriver resultatene fra en studie der det er utarbeidet klimagassberegninger av alternative bæresystemer for kontorbygninger der hovedmaterialene var KL-tre (krysslim-tre) og prefabrikkert betong I studien er det gjennomført teoretiske beregninger av fossile klimagassutslipp fra materialproduksjon...