Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

LCA + EPD Borregaard USA

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: April 2020 - Desember 2020
Borregaard Sarpsborg har EPDar for seks av produkta sine. EPDane er basert på ei detaljert kartlegging av heile fabrikkområdet og ein modell som Østfoldforskning har utvikla gjennom mange år. Modellarbeidet vart starta i 2008 med kun klima som indikator og utvida med fleire indikatorar i 2009. I åra etter har det vorte utvikla EPDar for cellulose, 96% etanol, 99% etanol, flytande og tørr lignin, og vanillin. 

LCA + EPD Borregaard Sarpsborg

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: April 2020 - Desember 2020
Borregaard Sarpsborg har EPDar for seks av produkta sine. EPDane er basert på ei detaljert kartlegging av heile fabrikkområdet og ein modell som Østfoldforskning har utvikla gjennom mange år. Modellarbeidet vart starta i 2008 med kun klima som indikator og utvida med fleire indikatorar i 2009. I åra etter har det vorte utvikla EPDar for cellulose, 96% etanol, 99% etanol, flytande og tørr lignin, og vanillin. 

RRI i Horizon Europe

Fagområde: Nettverksbasert innovasjon
Varighet: Januar 2020 - Desember 2021
Ansvarlig Forskning og Innovasjon (Responsible Research and Innovation,RRI) har blitt en viktig tilnærming til forsknings- og innovasjonspolitikk både i Norge og Europa de siste 8 årene. I Norge har dette nylig kulminert med finansieringen av det nasjonale AFINO-nettverksprosjektet gjennom SAMANSVAR-programmet i NFR. 

BREAD - Building REsponsibility And Developing Innovative Strategies For Tackling Food Waste

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Oktober 2019 - September 2022
Avoiding food waste - which is an economic, social, political and most importantly moral problem - is at the heart of food sector’s societal responsibility. While the goal of reducing and avoiding the wasting of food is broadly accepted, the questions how best to do it, with what tools, at what costs, and who is responsible for conducting and overseeing responsible innovation in the food sector - require reflection. This project seeks to gather t […]

PCR Stone Products

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: August 2019 - Desember 2019
Prosjektet skal lede frem mot en PCR som gjelder for steinprodukter. 

Utvikling av klimasmart krysslimt tre (RENTRE)

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: August 2019 - Juli 2022
RENTRE skal realisere Splitkon sin visjon om å tilby krysslimt tre med markedets laveste klimagassutslipp over livsløpet. RENTRE vil bidra til å styrke regionalt næringsliv, det vil gi industripartnerne som deltar konkurransefortrinn, og bidra til høyere verdiskaping i regional tremekanisk industri. Prosjektet vil bidra til bedre utnyttelse av kortreiste skogressurser, samt koble noen av landets viktigste kompetansemiljøer innen fagområdene miljø […]

Forskningsprosjektet Innovativ avfallslogistikk

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Juni 2019 - Mai 2022
Innovativ Avfallslogistikk er et treårig forskningsprosjekt som er finansiert gjennom Forskningsrådets Transport 2025-program, Innovasjon i offentlig sektor.

Operasjonalisering av etikk-kriterieret i genetekonologiloven

Fagområde: 
Varighet: Mai 2019 - Desember 2019
Prosjektet skal utforme en etisk veiledning, basert på etisk og juridisk faglig kunnskap, som skal gjøre forvaltningen bedre rustet for å foreta opplyste, helhetlige og etterprøvbare vurderinger om etisk forsvarlighet i søknader om framstilling og utsetting av en genmodifisert organisme (GMO) under genteknologiloven, i samsvar med internasjonale avtaler og regelverk Norge er bundet av.

Utvikling nye PCR 2019

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: Mars 2019 - Desember 2019
Østfoldforskning skal være teknisk LCA ekspert for EPD-Norge i utvikling av nye produktkategoriregler (PCR). I 2019 skal det utvikles to nye PCR, hvor en er for kabelkanaler og den andre for elektriske kabler.

Klimagassberegninger MH Arctic AS

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: Mars 2019 - Desember 2019
MH Arctic AS har utviklet moduler til bygg som gir lavere materialforbruk for å nå energikrav, samt en sikker byggemetode mot fukt.

LIVESTOCK - Sustainable Livestock Production

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2019 - Desember 2023
LIVESTOCK er et forskningsprosjekt finansiert av forskningsrådet med NMBU som prosjekteier. Hovedmålet med LIVESTOCK er å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon i Norge i et sirkulærøkonomisk perspektiv, med fokus på økt utnyttelse av lokale og fornybare ressurser. Dette skal oppnås gjennom å utvikle LCA-modeller og dokumentere bærekraft for husdyrproduksjon, med fokus på nye fôringredienser og vurdere ulike avveininger mellom klimafotavtryk […]

Forprosjekt Industriell Symbiose Øra

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: September 2018 - Mars 2019
Norsk Senter for Sirkulærokonomi har sammen med Østfoldforskning fått innvilget totalt kr 250.000,- i forprosjektmidler fra BIA-programmet i Forskningsrådet til et forprosjekt innenfor industriell symbiose på Øra. 

Klimakommunikasjon i Pentahelix-prosjektet

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: August 2018 - Desember 2018
PentaHelix er et EU-prosjekt med støtte fra EU-programmet Horisont2020. Prosjektsamarbeid er mellom Norge/ØFK og aktører i Kroatia, Latvia, Belgia og Spania.  

AVARE – more value for less food waste

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mai 2018 - April 2021
AVARE er et SUSFOOD-prosjekt, hvor den norske aktiviteten er finansiert av Norges forskningsråd.

Klimavennlig vennlig mat i Ski kommunes egen matservering

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Februar 2018 - Juni 2018
Ski kommune ønsker å redusere klimapåvirkning fra kommunens innkjøp av mat. En stor del av arbeidet som skal gjøres i prosjektet, vil bli basert på metoder og resultater fra prosjektet «klimavennlige menyer i kommunal matservering" som er gjennomført sammen med Fredrikstad kommune.