Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Nettverksbasert innovasjon

Bærekraftige innovasjoner er produkter, prosesser og organisatoriske innovasjoner som bidrar til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraftighet. Vi trenger bærekraftige innovasjoner for å oppfylle målet om en bærekraftig fremtid. Bærekraftighet er imidlertid noe som ikke kan håndteres av den enkelte organisasjon alene. Det krever samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer, eksempelvis med aktører i organisasjons verdikjede og/eller viktige interessenter. Bærekraftig innovasjon fordrer altså at man jobber med nettverksbaserte innovasjonsmodeller. 

Forskningsområdet «Nettverksbasert innovasjon» tar utgangspunkt i kunnskap om innovasjons- og systemteori for å bidra til mer effektiv, smartere og bærekraftig verdiskaping. For å øke den bærekraftige innovasjons- og omstillingsevnen i næringslivet og offentlig sektor innebærer dette kunnskapsutvikling og –formidling på ulike systemnivå. Dette inkluderer produkt- og tjenesteutvikling, virksomhets- og regionalutvikling og forståelse av sammenhenger mellom disse nivåene. Det legges spesielt vekt på kunnskap om og utvikling av projektbaserte nettverksinitiativ (de som er fasiliterte og støttet av virkemiddelapparatet).

Forskningsområdet har hittil hatt fokus på forskning relatert til og ledelse av nettverksutvikling for å fremme innovasjon på produkt-, tjeneste- og systemnivå.

Fremover vil det konsentreres i økende grad å omfatte bærekraftig innovasjonsforskning.

Vi har fokus på analyse og dokumentasjon av:

-          hvordan prosessene organiseres og ledes,

-          effekter av måten prosessene organiseres og ledes på,

-          kritiske faktorer for å lykkes →modellutvikling

Vi er, og skal fortsette å være, en aktiv og involvert samarbeidspartner, hvor vi bidrar i utvikling og uttesting av modeller.