Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Energi og avfallsressurser

Overgangen fra fossil til fornybar energi er et av de viktigste tiltakene som kan gjøres for å redusere klimagassutslippene. Samtidig er det viktig å forvalte jordens ressurser på en bærekraftig og effektiv måte. For å oppnå et bærekraftig samfunn er det viktig å redusere avfallsmengdene. For de avfallsressursene som oppstår, er det viktig at de gjenvinnes på en miljø- og ressurseffektiv måte, vurdert ut fra et helhetlig perspektiv. Vårt arbeid med gjenvinning og utnyttelse av avfallsressurser har blitt aktualisert gjennom sirkulærøkonomipakken og de nasjonale målsetningene om reduserte avfallsmengder og økte gjenvinningsgrader.

Østfoldforskning har bred erfaring i å dokumentere miljøprofilen til produksjonen av ulike energibærere, herunder vannkraft, vindkraft, gasskraft med og uten CO2-fangst, i tillegg til kraft og varme fra bioenergi. Vi har spisskompetanse på regelverk og bruk av opprinnelsesgarantert elektrisitet, og har deltatt i arbeidet med å utvikle metodikk for å beregne Residualmikser (Varedeklarasjon) for alle Europeiske land.

Østfoldforskning har lang erfaring med dokumentasjon av miljøprofil av ulike typer bioraffineriprodukter, som for eksempel spesialcellulose, lignin, vanillin, mikrofibrillær cellulose og protein. Vi har også jobbet systematisk med å dokumentere og sammenligne miljøprofilen til ulike typer biodrivstoff.

Vi har gjennom flere tiår gjennomført et bredt spekter av prosjekter for renovasjonsselskaper, kommuner, behandlere, returordninger og myndigheter. Vi har utviklet en rekke modeller for beregning av miljønytten av en god utnyttelse av avfallsressurser. Resultatene fra analysene har gitt innspill til forbedringer i verdikjeden og til politikkutforming og politiske beslutninger både på regionalt og nasjonalt nivå. Modellene inkluderer både plast, papp, papir, tekstiler, matavfall og gjødsel, glass- og metallemballasje, og elektrisk og elektronisk avfall. Vi har spisskompetanse på modellering biogassverdikjeder basert på matavfall og gjødsel, for beregning av miljøprofil og verdikjedeøkonomi.

Selv om klima er en viktig indikator, vurderer vi oftest flere miljøindikatorer for å unngå suboptimalisering og problemskifting. I forbindelse med dette har vi hatt egne prosjekter og publikasjoner med dypdykk i metodikk for beregning av ulike energiindikatorer og vannfotavtrykk.