I prosjektet iNOBox vurderer våre forskere hvordan innføring av nye, innovative teknologier for prosessering av produksjon av mat påvirker sosial bærekraft og om påvirkningen er positiv eller negativ. 

 

Livsløpsanalyser (Life Cycle Assessment, LCA), er et god redskap for å evaluere miljøpåvirkningen av matprodukter, men miljømetoden innbefatter ikke sosiale aspekter. Derfor er metoden sosial livsløpsanalyse (SLCA) utviklet. I artikkelen framkommer det at de tradisjonelle livssyklusvurderingene for å evaluere miljøpåvirkningen av matprodukter ikke er tilstrekkelig for å erklære om et matprodukt er bærekraftig i ordets utvidede betydning. Derfor er det nylig blitt introdusert en sosial livsløpsmetodikk for å vurdere de sosiale påvirkningene av matproduksjon. Det utgjør en stor markedsmessig risiko for et selskap hvis produktet eller tjenesten de tilbyr kan assosieres med en ikke tilfredsstillende sosial profil. Åpenhet i gjennom hele verdikjeden til en matvare er derfor en av de viktigste tiltakene for å sikre en bærekraftig sosial profil.

 

Resultater fra SLCA koblet opp mot FNs bærekraftsmål kan gi konkrete innspill for å gjennomføre bærekraftstiltak som er viktigst for matindustrien og bidra til en effektiv bærekraftsprofil for den enkelte bedrift. Det er stort behov for økt kunnskapsgrunnlag for sosiale utfordringer knyttet til norsk næringsmiddelindustri.