Østfoldforskning har det siste året jobbet mye med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for hvordan vi kan øke mengdene husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

 

Her er noen rapporter som omhandler temaet:

  • Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Del 1: Råstoffgrunnlag, gjødselbehov og synergier mellom sektorer

https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=2618

  • Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Del 2: Nasjonale scenarier

https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=2674

  • Evaluering av pilotordning for tilskudd til husdyrgjødsel til biogassproduksjon

https://www.ostfoldforskning.no/no/publikasjoner/Publication/?id=2491

  • Biogass/biorestproduksjon som bærekraftig gjødselhåndteringsstrategi på Jæren

https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Landbruk-og-mat/Bioenergi/biogass-fra-husdyrgjodsel--det-ligg-til-rette-for-realisering-pa-jaren/

 

 

Rapportene har blant annet dannet et viktig kunnskapsgrunnlag for en arbeidsgruppe ledet av Landbruksdirektoratet som ser nærmere på hvordan eksisterende og nye virkemidler kan innrettes for å øke utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og samtidig bidra til størst mulig klima- og miljønytte. Arbeidsgruppa anbefaler tiltak for at husdyrgjødsel skal bli mer attraktivt som råstoff for store biogassanlegg og tiltak for etablering av flere gårdsanlegg. Rapporten til arbeidsgruppa kan leses her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/husdyrgjodsel-til-biogass/anbefaler-mer-biogass-av-husdyrgj%C3%B8dsel