Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Aktuelt

Waste prevention, energy recovery or recycling - Directions for household food waste management in light of circular economy policy

27. mai 2020
Ovennevnte artikkel har nå blitt nå blitt publisert i Resources, Conservation and Recycling med Irmeline de Stadeleer og Pieter Callewaert som forfattere.   Avfallsmengdene øker med større velferd og med befolkningsvekst. Reduksjon av matsvinn har blitt satt på den politiske agendaen sammen med ambisiøse materialgjenvinning og klimagassreduksjonsmål for å motvirke denne trenden og for å forhindre negative miljøpåvirkninger.

Ostfold Research part of the Horizon 2020 project RoBUTCHER on autonomous slaughterhouse technologies.

30. apr 2020
April 2020 – Press release from Ostfold Research Ostfold Research, a leading Norwegian research institute with the vision of contributing to sustainable development through innovation, is proud of participating in RoBUTCHER, a project funded by Horizon 2020 and coordinated by the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The duration of the project is three years starting from January 2020. RoBUTCHER aims to develop an autonomous Meat Facto […]

Sosial bærekraft i næringsmiddelindustrien

28. apr 2020
Våre forskere Clara Valente, Hanne Møller, Erik Svanes, Mafalda Silva og Simon Saxegård har publisert en fagartikkel i bransjebladet Matindustrien. Fagartikkelen "Sosial bærekraft i næringsmiddelindustrien" er et resultat av arbeidet i prosjektet iNOBox. 

Husdyrgjødsel til biogass viktig for reduksjon av landbrukets klimagassutslipp

2. apr 2020
Bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon representerer et av de viktigste tiltakene for å redusere klimagassutslipp fra landbruket. Til tross for at en nasjonal målsetning ble lansert i 2008 om 30% av husdyrgjødsla til skulle gå til biogassproduksjon innen 2020, er det kun i underkant av 1% av husdyrgjødsla som behandles i biogassanlegg.   Foto: Ingunn Saur Modahl

Tekna-kurs: LCA-innføring i livsløpsvurdering

20. feb 2020
10.mars 2020 arrangerer Tekna et dagskurs i Oslo som skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i LCA (Life Cycle Assessment) og bruken av LCA gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration). Kursansvarlig er vår forsker Lars Gunnar Furelid Tellnes.    Foto: Nora Homleid

Østfoldforskning viktig kunnskapsleverandør til Klimakur 2030

6. feb 2020
Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk. Østfoldforskning har vært en viktig kunnskapsleverandør til arbeidet. Les mer...

Hold Norge Rent-konferansen 2020

5. feb 2020
Vår seniorforsker Cecilia Askham skal snakke om Sirkulær Plast onsdag 5. februar. Konferansen blir livestreamet på siden til Hold Norge Rent på Facebook fra kl 0:45 - 16:00. Cecilias innlegg starter kl kl 15:25 Årets konferanse blir avholdt 4. og 5.februar. Her finner du hele programmet.    

Velkommen til SirkulærPlast konferansen!

28. jan 2020
Vi legger opp til deling av erfaring og kunnskap om hvordan man kan øke andelen gjenvunnet plast i nye produkter ved hjelp av nettverkssamarbeid og kompetansedeling. Deltagelse vi gi deg innblikk i hvordan man lykkes med produktutviklingsprosessen og utviklet i kunnskapsbanken, slik at vi kan spille hverandre gode og bidra til økt sirkulærøkonomi for plast i Norge. Programmet til konferansen finner du her.    

Kick-off meeting of RoBUTCHER

15. jan 2020
Clara Valente and Hanne Møller have attended the kick-off meeting of RoBUTCHER [grant number 871631], a European funded project of 7.5 Million Euro, on January 13th and 14th 2020. The goal of the project is the development of a robust, flexible and scalable cognitive robotics platform, generally referred to as a "Meat Factory Cell".RoBUTCHER brings forward a new strategy which deviates significantly from current line-based production methods used […]

Data for Exilva mikrofibrillert cellulose er publisert i LCA-databasar

4. des 2019
Exilva blir produsert ved Borregaard sin flaggskipfabrikk for mikrofibrillær cellulose (MFC) i Sarpsborg. Gjennom eit Horizon 2020-prosjekt i EU har Østfoldforskning brukt livsløpsanalyse (LCA) som eit verktøy for å vurdere dei miljømessige egenskapane til Exilva mikrofibrillert cellulose. I samband med dette har fire datasett med livsløpsinformasjon vorte publisert i to offentleg tilgjengelege databasar.   Generelt er det få LCA-data som er til […]

Veileder for trygg gjenbruk av mat

16. okt 2019
Den 16.10. presenterte Pieter Callewaert tall og resultater for matsvinn i serveringsbransjen på forum i KuttMatsvinn2020, som viser at mange serveringssteder allerede har nådd målet om 20% reduksjon av matsvinn innen 2020.

Østfoldforskning søker forskere.

8. okt 2019
Fast stilling som miljøforsker med fokus på LCA, sirkulær økonomi og verdikjedeanalyser i Østfoldforskning utlyst med frist 20. oktober. Her kan du se stillingsannonsen.    

Ny forskningsrapport ble overlevert Betongelementforeningen på Arendalsuka

14. aug 2019
En fersk forskningsrapport fra Østfoldforskning viser er det ikke er entydig hva som er det mest klimaeffektive materialvalget for bærekonstruksjoner for kontorbygg – lave trekonstruksjoner har lavest fossilt klimagassutslipp, mens betongkonstruksjonen har lavest klimagassutslipp ved 16 etasjer. Oppdraget er utført for Betongelementforeningen, og rapporten ble overrakt klima- og miljøminister Ola Elvestuen i dag. Bilde: Anne Rønning, John-Erik R […]

Møt oss på Arendalsuka 2019!

12. aug 2019
Forskere fra Østfoldforskning vil være til stede på Arendalsuka og holde presentasjoner innenfor bygg og biogass. I tillegg vil vår rapport om matkastetall bli presentert.  

Vil du være med å påvirke kursen for biogassproduksjon i Norge frem mot 2030?

13. jun 2019
Miljødirektoratet, Østfoldforskning og Bondelaget arrangerer en workshop for å diskutere hvordan man kan øke mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Workshopen vil ta for seg barrierer og virkemidler for biogass, hvori landet det bør satses på biogass og hvordan ulike sektorer bør samarbeide.  

Forskningsprosjektet SusValueWaste arrangerer sluttkonferanse 13. juni

28. mai 2019
SusValueWaste har studert mulighetene for en bærekraftig, sirkulær bioøkonomi. Gjennom en rekke case knyttet til biobaserte materialer – fra næringsmidler og trevirke til husholdningsavfall – har forskningsprosjektet identifisert tekniske, miljømessige og politiske hindringer og muligheter for å skape økt verdi av restråstoffer. 

Ny bok er publisert: From Waste to Value

15. mai 2019
I forbindelse med prosjektet SusValueWaste er det gitt ut en ny bok med tittelen From Waste to Value, Valorisation Pathways for Organic Waste Streams in Circular Bioeconomies. Boka utforsker hvordan organiske avfallsstrømmer og restråstoffer kan konverteres til verdifulle produkter, som en del av utviklingen mot en bærekraftig og sirkulær bioøkonomi. 

Mindre plast i matemballasje

15. mai 2019
Nofima har sendt ut en pressemelding om det nystartede forskningsprosjektet ReducePack. Målet med dette prosjektet er å redusere plastbruken. I ReducePack skal Østfoldforskning dokumentere miljøpåvirkningen fra emballasjen. Vi gleder oss til å jobbe med de deltakende bedrifter, som skal teste nye emballasjeløsninger. 

Østfoldforskning prosjektleder for nytt prosjekt PacKnoPlast - finansiert av Forskningsrådet

6. mai 2019
  Plast bør kun brukes som matvaremballasje dersom det er påvist at dette er det mest miljøriktige valget – både når det gjelder klima og forsøpling. I PacKnoPlast skal Østfoldforskning sammen med Bama, Q-meierier og Gartnerhallen undersøke emballasjens funksjon, der målet er å minimere matavfall. Kunnskapen og beslutningsverktøyet som blir utviklet i prosjektet skal hjelpe designere av emballasjesystemer å ta miljøriktige valg og å kommunisere […]

Reportasje om NorEnviro på NRK Østfold

25. apr 2019
Østfoldforskning utvikler NorEnviro (Senter for Miljødokumentasjon) i samarbeid med NMBU, og med finansiell støtte fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune på til sammen 7 mill NOK over en femårs periode.

FoodProFuture bærekraftseminar

26. mar 2019
Seminaret “Environmental sustainability of food” ble holdt 14 mars på Nofima i Ås. Seminaret formidlet resultater fra arbeidspakke 1 i prosjektet FoodProFuture. Dette er et prosjekt som støttes av BIONÆR-programmet i Norges Forskningsråd, og har som mål å utvikle bærekraftige og sunne råvarer som kan brukes av industri til å lage planteproteinbaserte produkter for å dekke den sterkt økende etterspørsel etter slike produkter i markedet. Forsknings […]

Hva er bærekraft?

13. mar 2019
Vi har hørt det så ofte. ”Bærekraftig utvikling”. Men hva betyr det egentlig? Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen “Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.»

Sjømatemballasje - Hvordan pakke bærekraftig?

12. feb 2019
Gjennom innovasjonsprosjektet Seapack har flere aktører i verdikjeden samarbeidet med forskere fra Nofima og Østfoldforskning om å finne de beste løsningene for en bærekraftig sjømatindustri. Prosjektet er snart ferdig og 27. mars arrangerer vi avslutningsseminar. (Bilde: Marit Kvalvåg Pettersen, Nofima)

Ledende innen miljødokumentasjon

27. nov 2018
Fredag 23.november hadde Østfoldforskning en høytidelig markering for åpning av NorEnviro, et nasjonalt senter for miljødokumentasjon. Dette ble markert sammen med fylkesordfører Ole Haabeth og Fredrikstad-ordfører Jon Ivar Nygård. Både Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune er tungt inne i etableringen av senteret.   Her kan du lese mer om saken.

Østfoldforskning deltok på LCA Food 2018

29. okt 2018
LCA Food er en internasjonal konferanse som avholdes hvert annet år. I år var tema på konferansen «Global food challenges towards sustainable consumption and production».

Med hytta på tur - hvor miljøvennlig er det?

26. sep 2018
De siste årene har det vært en stor økning i salget av bobiler i Norge. Majoriteten av bobileierne er godt voksne, og de fleste ferie- og fritidsreisene foregår i Norge. På oppdrag fra Norges Caravanbransjeforbund (NCB) har Østfoldforskning laget et klimaregnskap der bobilen sammenlignes med andre transport-, fritids- og ferieformer. Forskningsrapporten er skrevet av Andreas Brekke, Simon Saxegård, Lars Gunnar Furelid Tellnes og Mona Nilsen, Østf […]

Generalforsamling i SYLFEED-prosjektet

19. sep 2018
I SYLFEED-prosjektet jobber den franske bedriften Arbiom med å etablere et fullskalaanlegg for produksjon av protein fra trevirke. Foto: Ingunn Saur Modahl

Mulighetsstudie biogassanlegg Helgeland

18. sep 2018
Forprosjektet «Blå-grønn BIOGASS Helgeland – Biogassanlegg baser på regionale koblinger mellom blå-grønn sektor» (heretter kalt prosjektet) ble initiert på et møte sommeren 2016 avholdt av Alstahaug kommune. Prosjektet har koblet til seg flere kompetansemiljø og kontakter i perioden; Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg, EcoPro biogassanlegg, Greve biogassanlegg, NORSØK, NIBIO Tingvoll og NIBIO Ås. Østfoldforskning har hatt ansvar for bedriftsøkon […]

Vellykket jubileumskonferanse

3. jul 2018
Fylkesordfører Ole Haabeth og ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård åpnet jubileumskonferansen som vil bli husket av mange. Begge omtalte i sine gratulasjoner Østfoldforskning som et unikt forskningsmiljø for bærekraftig innovasjon gjennom 30 år.   

Ny direktør i Østfoldforskning

19. jun 2018
Ellen-Marie Forsberg tiltrer 8. oktober stillingen som direktør i ØF AS. Hun har 11 års erfaring fra oppdragsforskning på Arbeidsforskningsinstituttet (nå del av OsloMet – Hovedstadsuniversitetet), der hun har vært leder for forskergruppa for ansvarlig innovasjon siden 2011 og forskningssjef i perioden 2015 til 2018. Forsberg har ledet to EU-prosjekter innenfor ansvarlig innovasjon, i tillegg til en rekke norske prosjekter, og har jobbet mye med […]

Exilva-prosjektet: Østfoldforskning er i gang med å vurdere miljø og sosiale egenskaper ved mikrofibrillert cellulose

14. jun 2018
Exilva blir produsert ved Borregaards flaggskipfabrikk for mikrofibrillær cellulose (MFC). MFC er et allsidig materiale som kan brukes i en rekke applikasjoner, og det kan forbedre egenskaper som flyt (reologi), overflateareal og vannlagring.  Utvikling av produksjon og bruksområder av Exilva gjennomføres i et prosjekt som mottar støtte fra EU gjennom Horizon 2020. Kan mikrofibrillert cellulose forbedre de miljømessige og sosiale egenskapene til […]

Østfoldforskning 1995

6. jun 2018
Veksten i Østfoldforskning stoppet ikke og fortsatte også i 1995, med ni nyansatte forskere og en stab på hele 60 ansatte forskere på slutten av året. Fra å være det sist etablerte og minste regionalt forankrede forskningsinstituttet, var Østfoldforskning med ett blant de største instituttene! Heldigvis øker omsetningen i takt med antall ansatte, og nådde 27,6 mill NOK i 1995, en økning på 4 mill NOK fra året før. Det ble også et hyggelig oversku […]

Innspillsmøte om engangsartikler av plast

22. apr 2018
Klima- og miljødepartementet viser til at «det er nødvendig med en bred innsats både nasjonalt og internasjonalt for å redusere bruken av engangsartikler». 20.april 2018 inviterte statsråd Ola Elvestuen (V) norske produsenter og importører, bransjeorganisasjoner, miljøorganisasjoner, utsalgsteder, kommuner og andre involverte til et innspillsmøte om engangsartikler av plast. Østfoldforskning deltok med vår seniorforsker Cecilia Askham.

Rapport om metodar og system for kartlegging av matsvinn i landbruket

5. apr 2018
Etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Østfoldforskning gjennomført et forprosjekt om statistikkutvikling for matsvinn i landbrukssektoren. Rapporten ble levert før påske og er en del av oppfølgingen av bransjeavtalen om å redusere matsvinn.

Kunnskapsbidrag: SusValueWaste teknisk kort nummer 1

22. feb 2018
Livsløpsvurdering (LCA) er en utbredt metode for å måle miljøpåvirkning fra produkter og tjenester. Til tross for at LCA er veletablert, er det fortsatt elementer i metodikken som diskuteres. SusValueWaste har utarbeidet et teknisk kort som om omhandler noen av disse omtvistede elementene.

Gressvik sykehjem i Fredrikstad kommune har redusert matsvinnet med 25 prosent

6. feb 2018
Fredrikstad kommune kartlegger matsvinn i noen utvalgte kommunale virksomheter og iverksetter tiltak for å redusere matsvinn. Prosjektet «Forebygging av matsvinn i serverings-sektoren» kan vise til gode resultater for å redusere matsvinn. Prosjektet ledes av Matvett, mens Østfoldforskning gjennomfører den faglige delen i forskningsprosjektet, i samarbeid med Nofima på Ås. Prosjektet er støttet av BioNær-programmet i Forskningsrådet, mens Oslofj […]
Thumbnail Image for Organisasjonsmessige endringer i Østfoldforskning AS og LCA.no AS

Organisasjonsmessige endringer i Østfoldforskning AS og LCA.no AS

1. feb 2018
Styret i Østfoldforskning AS har konstituert Hanne Lerche Raadal som direktør i Østfoldforskning AS med virkning fra 01.02.2018. Hanne overtar etter Trond Edvardsen som har ledet selskapet siden høsten 2009. Trond tiltrer som direktør i det heleide datterselskapet LCA.no AS fra samme dato.  

Ny kartleggingsrapport om matsvinn fra Østfoldforskning og Matvett

31. jan 2018
Det foreligger nå en ny kartleggingsrapport fra Østfoldforskning og  Matvett med en sammenstilling av omfanget av matsvinnet i matbransjen for 2016. Det totale matsvinnet i matbransjen ble redusert med 17 prosent målt i kg per innbygger fra 2010 til 2015, og trenden fortsetter. Fra 2015 til 2016 er reduksjonen på ytterligere fire prosent. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil målet om 15 prosent total reduksjon innen 2020, som er et av delmåle […]

Resultatene fra Breadpack-prosjektet får stor oppmerksomhet i Aftenposten

23. nov 2017
I en stor artikkel i Aftenposten presenterer Sofie Østergaard fra Norgesmøllene resultater fra Breadpack-prosjektet, som er gjennomført i samarbeid med Stenqvist, Østfoldforskning, Nofima og Papir- og Fiberinstituttet/RISE, med finansiering fra BioNær-programmet i Forskningsrådet.

Sofie Østergaard fra Norgesmøllene har presentert Breadpack-prosjektet vårt i Hellas.

16. okt 2017
Resultater fra Breadpack-prosjektet ble presentert av PhD-kandidat og industridesigner Sofie Østergaard fra Norgesmøllene på European Roundtable for Sustainable Production and Consumption på øya Skiathos i Hellas den 6.10.  Presentasjonen var laget i samarbeid med Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning, og hadde fokus på hvordan ulik adferd hos forbrukere bidrar til kasting av fersk brød.

Østfoldforskning deltar i FNs ekspertmøte om reduksjon av matsvinn

16. okt 2017
FNs Bærekraftsmål 12.3 forplikter alle land til å halvere matsvinnet målt i kg/innbygger innen 2030. Østfoldforsknings Aina Elstad Stensgård, som har jobbet med å sammenstille den norske matsvinnstatistikken, ble invertert til FNs Ekspertmøte om Bærekraftsmål 12.3.
Thumbnail Image for Frå tømmerstokk til vidundermiddel

Frå tømmerstokk til vidundermiddel

25. sep 2017
Korleis kan trær utnyttast til nye formål som kan skape vekst og bærekraftige næringar? Bioraffineriet Borregaard i Sarpsborg produserer mikrofibrillert cellulose som kan forbetre egenskapane i produkt som kosmetikk, maling, lim og betong. 

Østfoldforskning deltar på konferansen BIOPOL

13. sep 2017
Ingunn Saur Modahl er på konferansen BIOPOL i Mons, Belgia. Der presenterer ho miljøeffekten ved bruk av mikrofibrillert cellulose i agrokjemikaliar og kosmetikk. Arbeidet er gjort i Exilva-prosjektet, som er eit Horizon 2020-prosjekt og eit samarbeid mellom Borregaard, Unilever, KTH, Chimar, Ayming og Østfoldforskning. Prosjektet varer til sommaren 2019, og totalt skal ti produkt analyserast med tanke på miljø og sosiale effektar.

To nyansatte

12. sep 2017
1. september fikk vi to nye kollegaer, Lars Tellnes og Pieter Callewaert. Lars har en master i Industriell økologi fra NTNU og har jobbet med LCA på Treteknisk Institutt siden 2010. Han har lang erfaring med LCA/EPD. Pieter har master i  Industriell økologi NTNU 2017, og master fra Belgia i Industriell økonomi. Vi ønsker våre to nye kolleger velkommen på laget!

Konferansen LCM 2017 i Luxembourg

11. sep 2017
Clara Valente og Fredrik Moltu Johnsen deltok på konferansen LCM 2017 i Luxembourg. De presenterte en poster hver, henholdsvis med tittel "Integrated LCA approach applied to nanomaterials", og "Carbon capture and storage (CCS) in a life cycle perspective based on a new damage-based LCA weighting method." Konferansen fant sted 3.-6. september. Tema for denne konferanseserien er «life cycle management», eller livsløpsvurderinger i en beslutningskon […]

EUBCE konferansen

15. jun 2017
The poster entitled "Framework for bioenergy implementation in framework for bioenergy implemtantation in municipal buildings" has been presented at the European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) in Stockholm 12-15 June 2017.

Østfoldforskning lanserer planer for Senter for Miljødokumentasjon (NorEnviro)

6. jun 2017
På en pressekonferanse 31.5 ble planene for et Senter for Miljødokumentasjon (NorEnviro) lansert av professor Ole Jørgen Hanssen og forskningsleder Hanne Lerche Raadal i Østfoldforskning. NorEnviro skal etableres i nært samarbeid med NMBU MINA, og med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer, bransjeorganisasjoner og myndigheter. Østfoldforskning skal være vertsinstitusjon for senteret med sterke samarbeidsrelasjoner til NMBU knyttet til […]

Emballasjens betydning for å redusere matsvinn.

10. mai 2017
Østfoldforskning deltar i en internasjonal forskergruppe som jobber for å dokumentere emballasjens betydning for å redusere matsvinn. Gruppen heter «Packaging Saves Food Research Group» og ble etablert i fjor på initiativ fra Karlstad Universitet. Gruppen består av et globalt team av eksperter fra Norden, Storbritannia, USA og Australia, og samler et bredt spekter av tverrfaglige områder som f. eks. materialvitenskap, design, matkvalitet, forbruk […]

Vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Sustainability

19. apr 2017
Redistributing Phosphorus in Animal Manure from a Livestock-Intensive Region to an Arable Region: Exploration of Environmental Consequences. Fosfor er en begrenset ressurs som det er for mye av i områder med mange husdyrgårder og for lite av i andre regioner. Målet med studien var å undersøke om ulike tilnærminger for fordeling av fosfor kan gå på bekostning av andre miljøproblemer, som global oppvarming og forsuring. Det ble utført en livsløpsa […]

Fredrik forsvarte sin doktorgradsavhandling

4. apr 2017
Fredag 31. mars forsvarte Fredrik Moltu Johnsen doktorgradsavhandlingen sin ved Aalborg Universitet. Avhandlingen har tittelen "The development of a weighting method for use of life cycle assessments of amine based post-combustion carbon capture and storage (CCS) in the Arctic region" og Fredrik har hatt Søren Løkke ved Aalborg Universitet som hovedveileder og Andreas Brekke i Østfoldforskning som biveileder.

Østfoldforskning om elbil-utslipp.

21. mar 2017
Forsker Andreas Brekke hos oss har undersøkt hvor mye klimagasser elbiler totalt slipper ut i sitt livsløp. Dette har blitt publisert på TV2 og artikkelen kan du lese her.

Sluttkonferanse i det nordiske matsvinnprosjektet.

16. mar 2017
Landbruks- og matdepartementet har sammen med Østfoldforskning og det nordiske matsvinnprosjektet i regi av Nordisk Ministerråd planlagt sluttkonferanse for prosjektet på Gardermoen 27.april.

25 millioner til utvikling av fremtidens grønne emballasje - Sirkulær Økonomi i praksis

7. feb 2017
Norner Research AS skal lede «FuturePack», et nytt stort forskningsprosjekt som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer for å produsere mer bærekraftig plastemballasje, i tråd med sirkulær økonomien. Østfoldforskning deltar i prosjektet og deres rolle er knyttet til arbeidet med bærekraftsvurderinger for polymerproduksjon fra biomasse og gjennomvunnet plast. Østfoldforskning skal […]

Nytt matsvinnprosjekt: Kartlegging av matsvinn og identifisering av tiltak for forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren.

30. jan 2017
Matvett er prosjektansvarlig og prosjektledelsen ivaretas av Østfoldforskning. Forskningsprosjektet strekker seg over tre år (2017-2019) og har et bredt utvalg av samarbeidspartnere: Bama-Gruppen, Compass Group, ISS Facility Services, NorgesGruppen, Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, NHO Reiseliv, IntoLife, Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune. FoU-miljøer er Nofima og Østfoldforskning og i tillegg utenlandsk FoU fra Luke (Finland) og […]

Østfoldforskning med i ekspertgruppe i EU for forebygging av matsvinn

28. nov 2016
Østfoldforskning er sammen med Matvett og Nofima valgt ut som en av 35 deltagere i en ekspertgruppe for forebygging av matsvinn i Europa. Hensikten med EU-plattformen er å dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn samt bidra til hvordan EU kan nå FNs bærekraftmål om 50 % reduksjon i matsvinn frem mot 2030.

Østfoldforskning presenterte det nordiske arbeidet med matsvinn på SaMMA-møte i Stockholm.

27. okt 2016
SaMMa er et nettverk dannet av  bl. a. svenske Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Nettverket, som er åpent for alle, består i dag av myndigheter, forskere, frivillige organisasjoner og næringsliv som alle har interesse av matsvinn. Målet med SaMMa er å redusere matsvinn ved å lage en plattform for diskusjon og informasjonsspredning. På et SaMMa-møte denne uken ble det presentert svenske matsvinntall.

Østfoldforskning presenterte nye matsvinntall på ForMat-konferansen

27. sep 2016
I forbindelse med avslutningen av ForMat-prosjektet, presenterte Østfoldforskning resultatene fra ForMats sluttrapport om utviklingen i matsvinnet i Norge fra 2010 til 2015. Aina Elstad Stensgård og Ole Jørgen Hanssen presenterte oppdaterte nøkkeltall for matkasting.

Bedre pakketeknikk for sjømatprodukter

20. sep 2016
Østfoldforskning er med på et prosjekt som skal øke bærekraften i sjømatnæringen. Dette skjer i regi av prosjektet Seapack eller Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn.

Gi dine brukte klær et lenger liv

6. sep 2016
Nordisk Ministerråd bestilte et konsortium ledet av FORCE Technology i samarbeid med PlanMiljø - Danmark, IVF Swerea - Sverige og Østfoldforskning for å undersøke de miljømessige fordelene ved tigjengelige alternativer ved kasserte tekstiler. Rapporten viser at gjenbruk av kasserte klær gir langt større miljøgevinst enn gjenvinning eller energigjenvinning.   Les mer her.    

Mindre svinn med bedre veiledning og gjennomtenkt datomerkning

1. sep 2016
Datomerking bør velges med omhu."Siste forbruksdag" gjelder mattrygghet og bør bare brukes på lett bedervelige matvarer hvor lagringstiden kan føre til en umiddelbar fare for helse selom produktet lagres korrekt. Dette foreslås i en rapport for i et felles nordisk prosjekt for reduksjon av matavfall som nylig er publisert og hvor seniorforsker Hanne Møller hos oss er hovedforfatter.

Østfoldforskning lager EPD-verktøy for asfalt

30. aug 2016
Onsdag 24.august startet formelt arbeidet med å utvikle et EPD-utviklings verktøy for asfaltbransjen. Kompliserte produktsystem skal registreres og tilpasses i Østfoldforsknings WEB-baserte EPD-plattform Målet er at asfaltbransjen kan utarbeide egne EPDer, gjennom å registrere egne resepter og produksjonsdata.

EPD-transportkalkulator er lansert

21. jun 2016
EPD-Norge og Østfoldforskning lanserer nå et predefinert on-line verktøy, EPD-transportkalkulatoren, for å beregne miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer.   Les mer på Bygg.no - Byggeindustrien  

IntoLIfe vinner norsk nominasjon til EAT sin miljøpris

3. jun 2016
Local EAT Award arrangeres av Nordic Choice Hotels, NHO og EAT, og er på jakt ideer som gjør det enklere å spise på en sunnere og mer klimavennlig måte. Konkurransen arrangeres i Norge og i Sverige. Deretter skal det norske vinneren IntoLife kjempe med den svenske vinneren i finalen i Sverige.

Referansegruppemøte i prosjektet Redesign QR

1. mar 2016
Mandag 25. april ble det første referansegruppemøtet i prosjektet Redesign QR gjennomført. Det treårige prosjektet fikk tidligere i år tilsagn om finansiering fra Oslofjordfondet.

Sneversynt miljøjournalstikk

1. mar 2016
I programmet Schrødingers katt 18. februar tar man opp påstanden om det virkelig er bedre for klima å spise kortreist mat enn langreist mat. I programmet påstås det at det motsatte er tilfelle for tomater. Den tekniske eksperten påstår sågar at norske tomater gir 10 ganger høyere klimagassutslipp enn spanske tomater.

Ny rapport fra Østfoldforskning publisert.

15. jan 2016
Rapporten «Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje» er utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med studien er å gi myndighetene anbefalinger om hvilke virkemidler som er mest effektive med tanke på økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje fra husholdninger og næringer. Den overordnede målsetningen med å øke utsorteringen er å øke utnyttelsen av avfallsressurser og å red […]

Kartlegging av matsvinn

16. des 2015
Gjennom forskningsprosjektet ForMat, som eies og drives av Matvett, er maten som kastes i matindustrien, dagligvarehandelen, grossist og forbrukere kartlagt.

Østfoldforskning deltok i dugnad for innsamling og gjenbruk av klær september 2015 i Oslo.

14. sep 2015
Visste du at nesten alle klær og stoffer kan gjenbrukes, sys om eller resirkuleres? I Norge har vi en god kultur for å donere brukte plagg til gjenbruk. Dette er viktige gaver, både for dem som mottar disse og for miljøet. Imidlertid kaster vi alt for mange kilo med tekstiler i restavfallet hvert år og da går vi glipp av store ressurs- og miljøbesparelser. Tall fra Østfoldforskning viser at gjenbruk av 1 kg tekstil sparer miljøet for utslipp av 1 […]